MENU

Bağımsız Denetleme Yapacak Gümrük Müşavirliklerinin Oluşturulması

T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI’NA 13/01/2011 Bilindiği üzere, kamunun aydınlatılmasını sağlayarak sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışması, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunması amacıyla, bağımsız denetlemeye tabi olacak ortaklıklar ve yardımcı kuruluşlar tarafından düzenlenen mali tablo ve raporların bağımsız denetleme kuruluşlarınca denetlenmesine dair esaslar 31.12.1987 tarihli 19663 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle düzenlenmiş bulunmaktadır. Sözkonusu yönetmelik menkul kıymetlerini halka arzetmiş olan veya arzetmiş sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenecek mali tablo ve raporların bağımsız denetleme kuruluşları tarafından denetlenmesine dair hükümleri kapsamaktadır. Bağımsız denetleme kuruluşlarının denetimine tabi olan şirketlerin büyük bir kısmı dış ticaretle de iştigal etmektedir. Bu iş ve işlemlerin gümrük ve dış ticaret mevzuatı bakımından incelenmesi ve soruşturulması sonucunda şirketler çok ciddi boyutlarda para cezaları ile karşı karşıya kalabilmektedir. Hatta karar alma noktalarında bulunan kişiler bakımından, hürriyeti bağlayıcı cezalarla karşı karşıya kalınması mümkün bulunmaktadır.Bunun sonucunda hisse sahipleri ciddi zararlar görmekte veya ciddi zarar görme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Sözkonusu zararların veya zarar tehditlerinin mali tablo ve raporların denetlenmesi ile ortaya çıkarılması veya öngörülmesi mümkün değildir. Bu ancak dış ticarette kullanılan beyanname, belge ve kayıtların incelenmesi ile ortaya konulabilir. Bu da özel bir ihtisas alanıdır. Örneğin dış ticarete konu olan bir malın sadece fiyatı bile uluslararası anlaşmalarla belirlenen bir çok kritere bağlıdır. Bu mal hareketlerinde mali tablolara yansıyan rakamlar ve bu rakamlara bağlı uluslararası para transferleri mali ilkeler açısından hiçbir sorun yaratmasa da, fiyatın uluslararası anlaşma kriterlerinden birine aykırı olarak belirlenmesi ithalatta ödenmesi gereken vergi/vergileri etkileyeceği için çok önemli meblağlara ulaşan vergi cezaları doğabilmektedir. Keza yine uluslararası para transferlerine (mal bedeli transferi) esas debite note, credit note gibi uluslararası finansman kuralları her ne kadar mali tablo analizlerinde muhasebe ilkeleri açısından sorun yaratmasa da ithalat vergilerinin finansmanı açısından yanlış kullanıldığında yine ciddi sorunlarla karşı karşıya kalınmaktadır. İşte bu ve buna benzer işlemler yukarıda belirtildiği gibi ancak ve ancak münhasıran bu tür işlerle iştigal eden uzmanlarca değerlendirilebilecektir. Yukarıda belirtilen nedenlerle, özellikle tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak ve de Yönetmelikle amaçlanan hususların gerçekleştirilmesi açısından Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit edilecek kriterleri taşıyan bağımsız denetleme yapacak gümrük müşavirliklerinin oluşturulmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Takdirlerine arz ederiz. Saygılarımızla.