MENU

Date:Nov. 13, 2020

Circular No:2020/289


11.11.2020 TARİHLİ 7256 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Özet: TBMM tarafından Cumhurbaşkanlığına gönderilmiş Ancak Resmi Gazete’de henüz yayımlanmamış 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile ;

Yeni bir vergi ve cezai borçların yeniden yapılandırılarak daha kolay bir şekilde ödenmesine olanak sağlayan düzenleme 7256 sayılı Kanun ile gerçekleştirilmiştir. Buna göre, 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları hakkında uygulanacak, bu Kanunun 2/2 maddesinde, kesinleşmiş alacaklardan vadesi geldiği halde ödenmemiş; ödeme süresi henüz geçmemiş;

  1. Gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının esas alınarak hesaplanacak tutarın Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla; gümrük vergilerine bağlı faiz, geçime faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarını ve aslı bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmemiş olanlar dahil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
  1. Ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan (vergi aslına bağlı olarak oluşturulan) ibaret olması halinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla, gümrük vergilerine bağlı faiz, geçime faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve aslı bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmemiş olanlar dahil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
  1. Vadesi geldiği halde ödenmemiş yada ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının %50’sinin, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin, tahsilinden vazgeçilir. 
  1. Eşyanın gümrüklenmiş ...

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”