MENU

Date:Dec. 2, 2022

Circular No:2022/206


DÖVİZ CİNSİ FATURANIN SATIŞ KURUNDAN TL ÖDEME YAPILDIĞINDA KKDF VE KDV MATRAHI DOĞMADIĞI HAKKINDA

Özet: 30.11.2022 tarihinde Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan yazı ile; faturası döviz cinsinden düzenlenen ancak ödemesi Türk Lirası olarak yapılan ithalat işlemlerinde eşyanın beyan edilecek gümrük kıymeti, KDV matrahı ve KKDF açısından tereddütlerin olduğu ifade edilerek;

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 24 uncu maddesi, “İthal eşyasının gümrük kıymeti, eşyanın satış bedelidir. Satış bedeli, Türkiye`ye ihraç amacıyla yapılan satışta 27 ve 28 inci maddelere göre gerekli düzeltmelerin de yapıldığı, fiilen ödenen veya ödenecek fiyattır. Fiilen ödenen veya ödenecek fiyat, ithal eşyası için alıcının, satıcıya veya satıcı yararına yaptığı veya yapması gereken ödemelerin toplamıdır.” hükmünü,

30 uncu maddesi, “Eşyanın gümrük vergisine esas alınacak kıymetinin Türk lirası olarak beyanı zorunludur. Fatura veya diğer belgelerde yazılı yabancı paralar, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte yürürlükte olan T.C. Merkez Bankası döviz satış kurları üzerinden Türk lirasına çevrilir.” hükmünü amirdir.

Bununla birlikte, 3065 sayılı KDV Kanununun 21 maddesinin (c) bendinde yer alan, “Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler" de ithalatta KDV matrahına dahil edilmesi gereken unsurlar arasında sayılmaktadır.

Ayrıca, 12.5.1988 tarihli, 88/12944 Sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sayılı Tebliğin 2’ncü maddesinde ise, “kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemlerinde %6 oranında fon kesintisi yapılması” yönünde düzenleme yapılmıştır.

2017/20 sayılı Genelgede; KKDF kesintisine tabi olmayan ödeme şekillerine göre gerçekleştirilen ithalatta, beyanname kapsamı eşya bedelinin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce (gümrük beyannamesinin tescil tarihinden önce veya tescil tarihinde) ihracatçının yurt dışı hesabına transfer edildiğinin gümrük idarelerine tevsik edilmesi gerektiği,

23.06.2010 / 13897 tarih sayılı dağıtımlı yazımızda da ithalatta vergiyi doğuran olayın meydana gelmesinden önce yapılan ödeme tarihindeki kurun, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihteki kurdan yüksek olması (negatif kur farkı) halinde, aradaki kur farkının KDV matrahına ilave edilmemesi gerektiği hususları ifade edilmiştir.

Bu kapsamda;

Beyanname ...

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”