MENU

Date:Nov. 21, 2021

Circular No:2021/422


HAYVANSAL ÜRÜNLERİN İTHALATINDA ARANAN BELGELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. TEBLİĞ (NO: 2021/28)

Özet: 19/2/2012 tarihli ve 28209 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/12) yürürlükten kaldırılmış ve yerine 20.11.2021 tarihli 31655 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 2021/28 sayılı Tebliğ yürürlüğe girmiştir.
Yürürlüğe giren 2021/28 sayılı Tebliğde;
- Ön bildirim ve Kontrol belgesine ilişkin iş ve işlemler Bakanlığın elektronik kayıt sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.
-Kontrol belgesi aşamasında sunulması gereken belgeler içerisinden,
Proforma fatura veya fatura, 
Firmayı temsile yetkili kişi/kişilerin noter onaylı imza sirküleri,
Ticaret Sicil Gazete veya faaliyet belgesi, gibi belgeler yeni tebliğde çıkartılmıştır.
- Veteriner sağlık sertifikasının geçerlilik süresi sertifikada belirtilen süre kadardır Sertifikada süre belirtilmediği takdirde, sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren, (Yeni tebliğde süre değişiklikleri yapılmıştır.)
Havayolu ile gelen sevkiyatlarda on beş gün, 
Karayolu ile gelenlerde otuz gün, 
Demiryolu ile gelenlerde altmış gün, 
Denizyolu ile gelenlerde yüz yirmi gün geçerlidir.
-Doğrudan tüketiciye sunulmayarak, hammadde olarak kullanılacak veteriner kontrollerine tabi ürünler için EK-1’de yer alan etiket taahhütnamesi aranmaz “olarak belirtilmiştir.
Geçiş süreci için ,GEÇİCİ MADDE ‘ye göre işlem yapılacaktır. Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesine bağlanmış veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş ürünlerin ithaline ilişkin işlemler, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk beş gün süreyle Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/12) hükümlerine göre yürütülür.

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”