MENU

Date:June 15, 2021

Circular No:2021/309


T.C. TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (E-ATA/TR PROGRAMI VE UYGULAMASINA İLİŞKİN ESASLAR) 2021/17 SAYILI GENELGE

Özet: Gümrükler Genel Müdürlüğünün yayımlamış olduğu genelgeye göre,2 Haziran 2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri No: 4’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Geçici İthalat) (Seri No: 7) uyarınca ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilecek eşyanın, giriş gümrük idaresine varışından önce elektronik olarak beyan edilebilmesi sağlanmıştır.

Bu kapsamda, ATA Karnelerinin takibinin elektronik ortamda, web tabanlı bir program aracılığıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile entegrasyon sağlanarak yapılabilmesini ve işlemlerinin daha sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılabilmesini teminen Bakanlığımızca e-ATA/TR programı geliştirilmiş olup bahse konu e-ATA/TR programı ile ATA Karnelerinin beyan, onay ve muayene işlemleri aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır.

İşbu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren BİLGE Sistemi üzerinde 5800, 2600, 3158 ve 6326 rejim kodları kullanımdan kaldırılmıştır. Bu kapsamda, yukarıda bahse konu e-ATA/TR programı işbu Genelgenin yayımı tarihi itibariyle tüm gümrük idarelerinde uygulamaya alınmıştır. Mezkûr programın kullanımına ilişkin rehber ekte yer almaktadır.

Söz konusu düzenlemenin orijinal hali ekte bilgilerinize sunulmuştur. Konuyla ilgili soru ve sorunlarınızda, aşağıda bilgileri bulunan görevlilerle iletişime geçebilirsiniz. İşlerinizde kolaylıklar ve sağlıklı günler dileriz.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”