MENU

Date:May 5, 2021

Circular No:2021/252


T.C. TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ORDİNO (YÜK TESLİM TALİMAT FORMU)) KONULU YAZISI

Özet: Gümrükler Genel Müdürlüğünün yayımladığı ekli yazıyla gümrük işlemlerinin ifası ve tekemmülü sırasında gümrük müdürlüklerince “ordino veya yük teslim talimat formu" olarak adlandırılan belgenin aranmaması talimatını verildiği görülmüştür.
 
Yazıda, başta ordino olmak üzere gümrük işlemlerinde kullanılmakta olan bir kısım belgenin  Türkiye-AB Ortaklık Konseyinin 1/95 sayılı Kararı gereğince gümrük işlemlerini basitleştirmek ve gümrük mevzuatını AB gümrük mevzuatı ile uyumlu hale getirmek amacıyla yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanunu muvacehesinde yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiştir.
 
Keza konuya ilişkin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun  kararlarına istinaden Yük Teslim Talimat Formu uygulamasının kaldırıldığının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca Ticaret Bakanlığına bildirildiği vurgu yapılmıştır.
 
Söz konusu düzenlemenin orijinal hali ekte bilgilerinize sunulmuştur. Konuyla ilgili soru ve sorunlarınızda, aşağıda bilgileri bulunan görevlilerle iletişime geçebilirsiniz. İşlerinizde kolaylıklar ve sağlıklı günler dileriz.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”